47. நெல் மலை முதலிய பல வளங்கள் – Grain heaps and other wealth

நெல் மலை அல்லன நிரைவரு தரளம்
சொல் மலை அல்லன தொடு கடல் அமிர்தம்
நல் மலை அல்லன நதி தரு நிதியம்
பொன் மலை அல்லன மணி படு புளினம்.

Where there aren’t heaps of grain, there are rows of pearls;
where there aren’t heaps of pearls, there is wealth of the sea;
Where there aren’t heaps of salt, there are river given ores;
Where there aren’t heaps of golden ore, there are gem filled sand mounds.  

Wealth is abundant everywhere in the country of Kosala. Heaps of grains, pearls, salt, gold and gems are found.

Advertisements

1 Comment

Filed under பாலகாண்டம்

One response to “47. நெல் மலை முதலிய பல வளங்கள் – Grain heaps and other wealth

  1. Kamban’s verse sounds so beautiful in english too. It will be great if you can continue.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s