46. சோலை நெற்போர் நீர்நிலைகள் ஊர் வருணனை – Description of groves, grain heaps, waterbodies, cities

காரொடு நிகர்வன கடி பொழில்; கழனிப்
போரொடு நிகர்வன பொலன் வரை; அணை சூழ்
நீரொடு நிகர்வன நிறை கடல்; நிதி சால்
ஊரொடு நிகர்வன இமையவர் உலகம்.

Clouds are on par with the groves;
Golden mountain is on par with grain heaps;
Perennial seas are on par with walled lakes;
City of Gods is on par with the city of wealth;

This verse portrays the prosperity of Kingdom of Kosala. The dark clouds are comparable to the thick groves of Kosala. Golden mountain looks like the heaps of grain in the country. Perennial seas are just like the wall bounded lakes of Kosala. The city of gods is equivalent to the wealthy cities of Kosala.

Advertisements

Leave a comment

Filed under பாலகாண்டம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s