45. மணி, இளநீர், வெண்பட்டு, மணமுரசு வருணனை – Description of gems, tender coconut, white silk and wedding drums

பகலினொடு இகலுவ படர்மணி; மடவார்
நகிலினொடு இகலுவ நனிவளர் இளநீர்;
துகிலினொடு இகலுவ சுதைபுரை நுரை; கார்
முகிலினொடு இகலுவ கடிமண முரசம்.

Morning rays lose to strewn gems;
tender coconuts lose to women’s breasts;
milk’s froth loses to their white silk;
dark clouds lose to loud wedding drums.

The morning sun’s rays lose to the glitter of gems strewn around in Kosala. Fleshy tender coconuts lose to well formed women’s breasts. Those women’s silken clothes are so white that even milk’s froth can’t stand in comparison. Thunders of dark clouds sound muted in comparison to the sounds of wedding drums of Kosala.

Advertisements

Leave a comment

Filed under பாலகாண்டம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s