44. மகளிரின் விழி முதலியன – Women’s eyes and other features

விதியினை நகுவன அயில் விழி; பிடியின்
கதியினை நகுவன அவர்நடை; கமலப்
பொதியினை நகுவன புணர் முலை; கலை வாழ்
மதியினை நகுவன வனிதையர் வதனம்.

Sharp eyes mock comparisons;
their walk mocks female elephants;
pair of breasts mock lotus buds;
women’s face mock the perfect moon.

The women are so well formed that their body parts mock the objects they are compared with. Their sharp eyes mock all objects they are compared to. Their graceful walk mocks the walk of the female elephant, their breasts mock the lotus buds and their face mocks the moon that is perfect in all aspects.

Advertisements

Leave a comment

Filed under பாலகாண்டம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s