43. மகளிரின் வாயிதழும் முகமும் – Women’s lips and face

இடை இற மகளிர்கள் எறிபுனல் மறுகக்
குடைபவர் துவர் இதழ் அலர்வன குமுதம்;
மடைபெயர் அனம் என மட நடை இளகக்
கடைசியர் முகம் என மலர்வன கமலம்.

Slim waisted women splash in wavy waters
as they bathe; like their rosy lips, blossoms the lily;
like swans in lakes, with small steps softly walk
the peasant women; like their faces, blossoms the lotus.

Similar to the previous verse, in this too the comparisons are switched in similes. Lilly blossoming is like the rosy lips of bathing women with slim waists. Lotus blossoming is like the face of peasant women who walk softly like swans in lakes.

Advertisements

Leave a comment

Filed under பாலகாண்டம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s