42. மயில் முதலியன அந்நாட்டு மகளிரை ஒத்து இருத்தல் – Peacocks and others similar to women of Kosala

இயல்புடை பெயர்வன மயில்;மணி யிழையின்
வெயில்புடை பெயர்வன மிளிர்முலை; குழலின்
புயல்புடை பெயர்வன பொழில்; அவர் விழியின்
கயல்புடை பெயர்வன கடிகமழ் கழனி.

Mimicking the women, strut around peacocks; like jewels
on their bosom, sun shines in the country; like their tresses,
clouds spread in groves; like their eyes,
fish leap around in redolent fields.

The verse is self explanatory. The unique thing in this verse is Kamban switches the comparing objects in similes. Normal practice is to say the women were like peacocks or their jewels glittered like sun’s rays. In this verse Kamban says that the peacocks were like women and sun’s rays were like jewels in their bosom. So the women are placed in a level higher than the peacock which is being compared to them instead of other way around. This is called எதிர்நிலை அணி in Tamil.

Advertisements

Leave a comment

Filed under பாலகாண்டம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s