41. பல்வகைப் புகைகள் – Various smokes

அகில் இடும் புகை அட்டில் இடும் புகை
நகல் இன் ஆலை நறும் புகை நான்மறை
புகலும் வேள்வியில் பூம் புகையொடு அளாய்
முகிலின் விம்மி முழங்கின எங்கணும்

Incense wood’s smoke, kitchen’s smoke
sugar maker’s aromatic smoke, Veda
chanting ritual’s ambrosial smoke, all mingle,
like a vast cloud spread everywhere.

This verse shows the prosperous activities in the country – Pleasant smelling incense wood, kitchen fires always lit to serve the needy, cane crushing (economic prosperity) and offering to Gods.

Advertisements

2 Comments

Filed under பாலகாண்டம்

2 responses to “41. பல்வகைப் புகைகள் – Various smokes

  1. Venkat

    I found an English translation for the Kamba Ramayanam in google books.
    http://books.google.com/books?id=t3OYeqSZgqYC&printsec=frontcover

  2. Venkat, a friend told me about P S Sundaram’s work. Not sure whether he translated the verses or transcreated it in prose. You can read a review of his work here
    http://www.hindu.com/lr/2003/06/01/stories/2003060100350500.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s