40. அந்நாட்டவரின் நன்னெறிச் செல்கை – Citizens of Kosala following the righteous path

நெறிகடந்து பரந்தன நீத்தமே;
குறி அழிந்தன குங்குமத் தோள்களே;
சிறிய மங்கையர் தேயும் மருங்குலே;
வெறியவும் அவர் மென்மலர்க் கூந்தலே.

Boundaries are crossed only by floods;
marks are lost only in red painted shoulders;
narrow are only young women’s waists;
intoxication is only  in their flowered tresses.

People of Kosala do not cross the boundaries of righteousness. Flood is the only one that crosses the boundaries in Kosala. The harvested grains in warehouse are marked to indicate their quantity. Since there is no theft those marks are not disturbed. The only marks lost are those in the shoulders of young women as they embrace their lovers. Citizens of Kosala are broadminded. Only thing that is narrow in the country is their young women’s waists . There is no crime of passion among the people of Kosala. Only intoxicant in the country is fragrant flowers in their young women’s tresses.

Advertisements

1 Comment

Filed under பாலகாண்டம்

One response to “40. அந்நாட்டவரின் நன்னெறிச் செல்கை – Citizens of Kosala following the righteous path

  1. Very nicely explained. thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s