Monthly Archives: June 2013

Farm land as King’s court

தண்டலை மயில்கள் ஆடத் தாமரை விளக்கம் தாங்கக்
கொண்டல்கள் முழவின் ஏங்கக் குவளை கண் விழித்து நோக்கத்
தெள் திரை எழினி காட்டத் தேம் பிழி மகர யாழின்
வண்டுகள் இனிது பாட மருதம் வீற்றிருக்கும் மாது ஓ!

Peacocks dance , lotus flowers are like lamp bearers,
clouds thunder , water lillies look wide eyed,
ripples in clear water show things hazy, like melodious lyre
do bees sing; thus rests the farm land king’s court.

Peacocks are like dancers, lotus flowers are like lamp bearers, clouds are like drums accompanying the dancers, water lillies look wide eyed at  this scene which is hazy due to ripples in water,  like seeing it from behind a screen,  the sing song of the bees is like the melody of lyre – Hence the farm lands resemble the king’s court.

Advertisements

4 Comments

Filed under பாலகாண்டம்

Various sounds of the farmlands

ஆறு பாய் அரவம்; மள்ளர் ஆலை பாய் அமலை; ஆலைச்
சாறு பாய் ஒதை; வேலைச் சங்கின் வாய் பொங்கும் ஓசை;
ஏறு பாய் தமரம்; நீரில் எருமை பாய் துழனி; இன்ன
மாறு மாறு ஆகி தம்மின் மயங்கும் மா மருத வேலி.

Rushing water’s sound; cane crusher’s noise;
cane juice’s gurgle; fresh water snail’s squeak;
bull fighting bustle; buffalos jumping in water with a splash;
All these mingle to create a heady buzz in the farm lands.

Kamban uses various synonyms of “sound” in Tamil – அரவம், அமலை, ஒதை, ஓசை, தமரம், துழனி. I have tried to do the same in the English translation.

1 Comment

Filed under பாலகாண்டம்

Fertility of the land

வரம்பு எலாம் முத்தம்; தத்தும் மடை எலாம் பணிலம்; மா நீர்
குரம்பு எலாம் செம்பொன்; மேதிக் குழி எலாம் கழுநீர்க் கொள்ளை;
பரம்பு எலாம் பவளம்; சாலிப் பரப்பு எலாம் அன்னம்; பாங்கர்க்
கரம்பு எலாம் செந்தேன்; சந்தக் கா எலாம் களி வண்டு ஈட்டம்

Boundaries strewn with pearls; oysters everywhere in the canals as waters flow;
Canal banks full of ochre; blooming flowers in pits where buffalows wallow;
Flat lands full of corals; swans everywhere amidst swaying grains;
Sugar canes full of honey; drunk bees dancing around in groves;

This verse explains the fertility of the land. Because canals are full of oysters, the boundaries are strewn with pearls from them. Since pits where buffalows wallow are full of flowers, the canal banks are strewn with ochre like pollen. Since the farms are full of swans, the flat land where the harvesting is done is full of coral like grains. Since sugar canes are bursting with juices, the bees that are drunk on them dance around in groves.

Leave a comment

Filed under பாலகாண்டம்

Poet’s declaration

வாங்க அரும் பாதம் நான்கும் வகுத்த வான்மீகி என்பான்,
தீம் கவி செவிகள் ஆரத் தேவரும் பருகச் செய்தான்;
ஆங்கு அவன், புகழ்ந்த நாட்டை அன்பு எனும் நறவம் மாந்தி,
மூங்கையான் பேசல் உற்றான் என்ன யான் மொழியல் உற்றேன்

In faultless lines did Valmiki write true
verses pleasing not mere mortals but Gods too;
the country he so praised do I write about now
like a dumb trying to speak when intoxicated with love

Leave a comment

Filed under பாலகாண்டம்

Sarayu is life

தாது உகு சோலை தோறும், சண்பகக் காடு தோறும்,
போது அவிழ் பொய்கை தோறும், புது மணல் தடங்கள் தோறும்,
மாதவி வேலிப் பூக வனம் தோறும், வயல்கள் தோறும்,
ஓதிய உடம்பு தோறும், உயிர் என உலாயது, அன்றே.

Across pollen strewn groves, flowering tree forests,
ponds with buds about to blossom, river beds with fresh sands,
creeper fenced gardens, farmlands,
does Sarayu flow, like the eternal soul passing through various bodies.

Leave a comment

Filed under பாலகாண்டம்

Sarayu is like God

கல் இடைப் பிறந்து போந்து கடல் இடைக் கலந்த நீத்தம்
எல்லை இல் மறைகளாலும் இயம்பு அரும் பொருள் இது என்னத்
தொல்லையின் ஒன்றே ஆகித் துறைதொறும் பரந்த சூழ்ச்சிப்
பல் பெருஞ் சமயம் சொல்லும் பொருளும் போல் பரந்தது அன்றே.

Floods born in the hills, flowing across to end in the seas,
Like the one God who can’t be explained even by the endless Vedas,
started as one, and spread across various landscapes,
like various religious sects explaining the same truth in different words.

Leave a comment

Filed under பாலகாண்டம்

Sarayu flows into canals

காத்த கால்மள்ளர் வெள்ளக் கலிப்பறை கறங்க, கைபோய்ச்
சேர்த்த நீர்த்திவலை, பொன்னும் முத்தமும் திரையின் வீசி,
நீத்தம் ஆன்று, அலையஆகி நிமிர்ந்து பார்கிழிய நீண்டு,
கோத்த கால்ஒன்றின் ஒன்று குலம் எனப்பிரிந்தது அன்றே.

To the canals where farmers waited with drums foretelling its arrival,
reaches the waters of Sarayu, throwing away pearls in its rush,
flooding the canals, raising in waves, splitting the land,
spreading across canals, like a clan spreading from its founder.

Leave a comment

Filed under பாலகாண்டம்