47. நெல் மலை முதலிய பல வளங்கள் – Grain heaps and other wealth

நெல் மலை அல்லன நிரைவரு தரளம்
சொல் மலை அல்லன தொடு கடல் அமிர்தம்
நல் மலை அல்லன நதி தரு நிதியம்
பொன் மலை அல்லன மணி படு புளினம்.

Where there aren’t heaps of grain, there are rows of pearls;
where there aren’t heaps of pearls, there is wealth of the sea;
Where there aren’t heaps of salt, there are river given ores;
Where there aren’t heaps of golden ore, there are gem filled sand mounds.  

Wealth is abundant everywhere in the country of Kosala. Heaps of grains, pearls, salt, gold and gems are found.

Advertisements

1 Comment

Filed under பாலகாண்டம்

46. சோலை நெற்போர் நீர்நிலைகள் ஊர் வருணனை – Description of groves, grain heaps, waterbodies, cities

காரொடு நிகர்வன கடி பொழில்; கழனிப்
போரொடு நிகர்வன பொலன் வரை; அணை சூழ்
நீரொடு நிகர்வன நிறை கடல்; நிதி சால்
ஊரொடு நிகர்வன இமையவர் உலகம்.

Clouds are on par with the groves;
Golden mountain is on par with grain heaps;
Perennial seas are on par with walled lakes;
City of Gods is on par with the city of wealth;

This verse portrays the prosperity of Kingdom of Kosala. The dark clouds are comparable to the thick groves of Kosala. Golden mountain looks like the heaps of grain in the country. Perennial seas are just like the wall bounded lakes of Kosala. The city of gods is equivalent to the wealthy cities of Kosala.

Leave a comment

Filed under பாலகாண்டம்

45. மணி, இளநீர், வெண்பட்டு, மணமுரசு வருணனை – Description of gems, tender coconut, white silk and wedding drums

பகலினொடு இகலுவ படர்மணி; மடவார்
நகிலினொடு இகலுவ நனிவளர் இளநீர்;
துகிலினொடு இகலுவ சுதைபுரை நுரை; கார்
முகிலினொடு இகலுவ கடிமண முரசம்.

Morning rays lose to strewn gems;
tender coconuts lose to women’s breasts;
milk’s froth loses to their white silk;
dark clouds lose to loud wedding drums.

The morning sun’s rays lose to the glitter of gems strewn around in Kosala. Fleshy tender coconuts lose to well formed women’s breasts. Those women’s silken clothes are so white that even milk’s froth can’t stand in comparison. Thunders of dark clouds sound muted in comparison to the sounds of wedding drums of Kosala.

Leave a comment

Filed under பாலகாண்டம்

44. மகளிரின் விழி முதலியன – Women’s eyes and other features

விதியினை நகுவன அயில் விழி; பிடியின்
கதியினை நகுவன அவர்நடை; கமலப்
பொதியினை நகுவன புணர் முலை; கலை வாழ்
மதியினை நகுவன வனிதையர் வதனம்.

Sharp eyes mock comparisons;
their walk mocks female elephants;
pair of breasts mock lotus buds;
women’s face mock the perfect moon.

The women are so well formed that their body parts mock the objects they are compared with. Their sharp eyes mock all objects they are compared to. Their graceful walk mocks the walk of the female elephant, their breasts mock the lotus buds and their face mocks the moon that is perfect in all aspects.

Leave a comment

Filed under பாலகாண்டம்

43. மகளிரின் வாயிதழும் முகமும் – Women’s lips and face

இடை இற மகளிர்கள் எறிபுனல் மறுகக்
குடைபவர் துவர் இதழ் அலர்வன குமுதம்;
மடைபெயர் அனம் என மட நடை இளகக்
கடைசியர் முகம் என மலர்வன கமலம்.

Slim waisted women splash in wavy waters
as they bathe; like their rosy lips, blossoms the lily;
like swans in lakes, with small steps softly walk
the peasant women; like their faces, blossoms the lotus.

Similar to the previous verse, in this too the comparisons are switched in similes. Lilly blossoming is like the rosy lips of bathing women with slim waists. Lotus blossoming is like the face of peasant women who walk softly like swans in lakes.

Leave a comment

Filed under பாலகாண்டம்

42. மயில் முதலியன அந்நாட்டு மகளிரை ஒத்து இருத்தல் – Peacocks and others similar to women of Kosala

இயல்புடை பெயர்வன மயில்;மணி யிழையின்
வெயில்புடை பெயர்வன மிளிர்முலை; குழலின்
புயல்புடை பெயர்வன பொழில்; அவர் விழியின்
கயல்புடை பெயர்வன கடிகமழ் கழனி.

Mimicking the women, strut around peacocks; like jewels
on their bosom, sun shines in the country; like their tresses,
clouds spread in groves; like their eyes,
fish leap around in redolent fields.

The verse is self explanatory. The unique thing in this verse is Kamban switches the comparing objects in similes. Normal practice is to say the women were like peacocks or their jewels glittered like sun’s rays. In this verse Kamban says that the peacocks were like women and sun’s rays were like jewels in their bosom. So the women are placed in a level higher than the peacock which is being compared to them instead of other way around. This is called எதிர்நிலை அணி in Tamil.

Leave a comment

Filed under பாலகாண்டம்

41. பல்வகைப் புகைகள் – Various smokes

அகில் இடும் புகை அட்டில் இடும் புகை
நகல் இன் ஆலை நறும் புகை நான்மறை
புகலும் வேள்வியில் பூம் புகையொடு அளாய்
முகிலின் விம்மி முழங்கின எங்கணும்

Incense wood’s smoke, kitchen’s smoke
sugar maker’s aromatic smoke, Veda
chanting ritual’s ambrosial smoke, all mingle,
like a vast cloud spread everywhere.

This verse shows the prosperous activities in the country – Pleasant smelling incense wood, kitchen fires always lit to serve the needy, cane crushing (economic prosperity) and offering to Gods.

2 Comments

Filed under பாலகாண்டம்